ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

<< ลงนามถวายพระพร >>


ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มหาบัณฑิตรุ่นที่ 9 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ ทุกคณะสามารถรับรูปถ่ายหมู่ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ ฟฟ 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาตรี


  • ตารางบรรยายสรุประดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 (กรณีอาจารย์มาบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.ชัยภูมิ) ดูตาราง ฟฟ 

  • ประกาศมหาวิทยาลัยคำแหง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 อ่านรายละเอียด ฟฟ 


  • ประกาศมหาวิทยาลัยคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 อ่านรายละเอียด   ฟฟ 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท  • กำหนดการเรียนวิชา RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2557  อ่านรายละเอียด   ฟฟ 

  • ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์ ดูผลสอบ ฟฟ  หมายเหตุ นักศึกษาต้องรอให้ผลการเรียนในระบบ                    E - Graduate  ออกครบก่อนจึงมีสิทธิ์แจ้งจบการศึกษา 

  • ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ ดูผลสอบ ฟฟ 


  • ตารางการบรรยายระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดตารางบรรยาย ชั้นปีที่ 1       

ดาวน์โหลดตารางบรรยาย ชั้นปีที่ 2


มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

มีความต้องการสำรวจผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

หากท่านสนใจที่จะศึกษากรุณากรอกข้อมูล 

 กรอกข้อมูล  รายละเอียดเพิ่มเติม 


พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

  • การจัดการความรู้ (KM) ร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ชมภาพ

  • ภาพพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ชมภาพ 

  • ดาวน์โหลดภาพพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช


 part1 part2 part3