รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาตรี และ Pre-Degree

รอบที่ 1 : 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562
รอบที่ 2 : 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

 

Pre-Degree

รายกระบวนวิชา

 

Bachelor Degree

ระดับปริญญาตรี

 

Master Degree

ระดับปริญญาโท