ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

<< ลงนามถวายพระพร >>


ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
มหาบัณฑิตรุ่นที่ 9 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ ทุกคณะสามารถรับรูปถ่ายหมู่ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาตรี


 • ตารางบรรยายสรุประดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 (กรณีอาจารย์มาบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.ชัยภูมิ) ดูตาราง 

 • ประกาศมหาวิทยาลัยคำแหง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 อ่านรายละเอียด 


 • ประกาศมหาวิทยาลัยคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 อ่านรายละเอียด   

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท


 • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียด ฟฟ  • กำหนดการเรียนวิชา RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2557  อ่านรายละเอียด   

 • ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์ ดูผลสอบ  หมายเหตุ นักศึกษาต้องรอให้ผลการเรียนในระบบ  E - Graduate  ออกครบก่อนจึงมีสิทธิ์แจ้งจบการศึกษา 

 • ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ ดูผลสอบ 


 • ตารางการบรรยายระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดตารางบรรยาย ชั้นปีที่ 1       

ดาวน์โหลดตารางบรรยาย ชั้นปีที่ 2


มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

มีความต้องการสำรวจผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

หากท่านสนใจที่จะศึกษากรุณากรอกข้อมูล 

 กรอกข้อมูล  รายละเอียดเพิ่มเติม 


พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

 • การจัดการความรู้ (KM) ร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ชมภาพ

 • ภาพพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ชมภาพ 

 • ดาวน์โหลดภาพพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช


 part1 part2 part3กิจกรรมประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557 


ปรับปรุงภูมิทัศน์ สาขาฯ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรมประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สาขาฯ

 ชมภาพกิจกรรมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิทั้งหมด