มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาตรี


ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท


  • ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถกรอกข้อมูลหรือพิมพ์ปกรายงานในระบบที่เว็บไซต์ www.report.ru.ac.th ได้ ให้นักศึกษาดาวโหลดแบบปก (.doc) ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด  
  • ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียด   
  • ประกาศขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เมื่อนักศึกษาได้ดำเนินการแจ้งจบการศึกษาแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ได้ที่ www.e-regis.ru.ac.th (จดบันทึกภาค ปีการศึกษา ครั้งที่ และลำดับที่สำเร็จการศึกษามาด้วยเพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน) ให้ดำเนินการดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะ (สำหรับถ่ายรูป) 
  • กำหนดการเรียนวิชา RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2557  อ่านรายละเอียด
  • นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการแจ้งจบการศึกษา  ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ตารางการบรรยายระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ  ดาวน์โหลดตารางบรรยายปี 1   ดาวน์โหลดตารางบรรยายปี 2