ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ


ประกาศ 


มหาบัณฑิตรุ่นที่ 9 สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ ทุกคณะสามารถรับรูปถ่ายหมู่ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ ฟฟ 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาตรี


 • ตารางบรรยายสรุประดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 (กรณีอาจารย์มาบรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.ชัยภูมิ) ดูตาราง ฟฟ 

 • ประกาศมหาวิทยาลัยคำแหง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 อ่านรายละเอียด ฟฟ 

 • ประกาศมหาวิทยาลัยคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 อ่านรายละเอียด   ฟฟ 

 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ฟฟ 

 • โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001, ENG 2002 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2557  ฟฟ                                             **ผลสอบของโครงการฯ ใช้แทนผลสอบของมหาวิทยาลัยฯ ได้** รายละเอียดเพิ่มเติม 


ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาปริญญาโท


 • กำหนดการสอบแก้ I คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ภาค 2/2556 วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 และวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 อ่านรายละเอียด ฟฟ 

 • กำหนดการเรียนวิชา RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2557  อ่านรายละเอียด   ฟฟ 

 • กำหนดการสอบแก้ I คณะรัฐศาสตร์  วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 3 สิงหาคม 2557 อ่านรายละเอียด   ฟฟ 


 • ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์ ดูผลสอบ ฟฟ  หมายเหตุ นักศึกษาต้องรอให้ผลการเรียนในระบบ                    E - Graduate  ออกครบก่อนจึงมีสิทธิ์แจ้งจบการศึกษา 

 • ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ ดูผลสอบ ฟฟ 

 • เรื่อง แก้ไขคำผิดในตารางบรรยายชั้นปริญญาโท ปีที่ ๒ (เทอม ๓) ณ สาขาวิทยบริการเฉิมพระเกียรติ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฟฟ 
  • สัปดาห์บรรยายวิชาที่ ๒ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แก้ไขจากวิชา BUS 6010 เป็นวิชา BUS 7503 รายละเอียดเพิ่มเติม 


 • ตารางการบรรยายระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดตารางบรรยาย ชั้นปีที่ 1       

ดาวน์โหลดตารางบรรยาย ชั้นปีที่ 2


 • กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม (เปลี่ยนแปลงเวลา 09.30 - 16.30 น.) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 

มีความต้องการสำรวจผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

หากท่านสนใจที่จะศึกษากรุณากรอกข้อมูล 

 กรอกข้อมูล  รายละเอียดเพิ่มเติม 


พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

 • การจัดการความรู้ (KM) ร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ 

 ชมภาพ

 • ภาพพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ชมภาพ 

 • ดาวน์โหลดภาพพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช


 part1 part2 part3