×

เกิดข้อผิดพลาด

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but gallery/peesonnong62 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ที่ 9 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
หมายเลขโทรศัพท์. 044 864071 - 4 มือถือ. 061-9462659 โทรสาร. 044 864071 - 3 ต่อ 102
E-mail. chaiyaphum@ru.ac.th LineID. @lri4426k